Ontdek veilige externe browserisolatie met Keeper Connection Manager (2024)

De afgelopen jaren is de externe toegang tot bedrijfsbronnen via webbrowsers exponentieel toegenomen. Met die groei neemt het risico toe dat gevoelige informatie en kritieke systemen op onveilige of onbeheerde apparaten worden blootgesteld aan klanten, werknemers en aannemers.

Virtual Private Networks (VPN’s) zijn door organisaties van elke omvang in gebruik genomen om toegang te bieden tot IT-infrastructuur en gevoelige websites. VPN’s kunnen echter onbedoeld het interne risico verhogen door te brede toegangsmachtigingen te verlenen voor beperkte interne functies. Bovendien kunnen VPN’s complex en duur in onderhoud zijn en vaak gepaard gaan met aanzienlijke latency-problemen, waardoor de productiviteit van werknemers wordt geremd. Tot slot hebben VPN’s geen significante beveiligings- en auditingfuncties, vooral in de vorm van opgenomen en controleerbare sessies wanneer werknemers, technici en aannemers toegang krijgen tot gevoelige websites zoals interne beheersportalen of klantomgevingen.

Externe browserisolatie via Keeper Connection Manager biedt veilige, VPN-loze toegang tot websites en cloudgebaseerde SaaS-applicaties in een veilige en gecontroleerde omgeving met volledige, end-to-end versleuteling. De externe browserisolatie van Keeper is een zero-knowledge aanpak om webbrowseractiviteiten te isoleren van beheerde en onbeheerde eindgebruikersapparaten, waardoor cyberbedreigingen worden beperkt door browsersessies te hosten in een gecontroleerde, veilige omgeving. Keeper Connection Manager ondersteunt volledige registratie van webgebaseerde sessies om controle en naleving te bieden, het risico te beperken en het beheer te vereenvoudigen.

Vereenvoudigde, VPN-loze toegang voor alle gebruikers

Van oudsher is het bieden van veilige externe toegang aan werknemers en aannemers een uitdaging voor zowel gebruikers als beheerders. Het gebruik van eigen apparaten door gebruikers met een aanzienlijk gebrek aan controle en het configureren van oplossingen voor gebruikers die een agent nodig hebben om verbinding te maken, is een blijvend probleem zonder een duidelijke oplossing.

Bovendien is er nauwelijks sprake geweest van veilig browsergebruik. Wanneer organisaties VPN’s gebruiken om op afstand verbinding te maken met websites en webgebaseerde applicaties, blijven de beveiligingsrisico’s bestaan en zorgen de operationele inspanningen om VPN’s te laten werken voor een belasting voor teams. Wanneer organisaties VPN’s gebruiken om op afstand verbinding te maken met websites en webgebaseerde applicaties, blijven er beveiligingsrisico’s bestaan. De operationele pogingen om VPN’s werkend te houden, vormen daarbij een extra belasting voor teams.

Externe browserisolatie met Keeper Connection Manager biedt meerdere belangrijke voordelen:

  • U kunt privé, veilig en zero-knowledge browsen met sessies die geen klantgegevens bevatten en geen gegevens blootstellen aan het lokale apparaat.
  • U hebt toegang tot zowel externe als interne sites op een veilige manier, zonder risico op blootstelling van gegevens als een apparaat wordt gecompromitteerd.
  • U kunt inloggegevens in sessies automatisch laten invullen zonder geheimen bloot te stellen aan het lokale apparaat of de browser van de gebruiker. De DOM wordt nooit lokaal gerenderd.
  • U heeft controle op de toegang tot specifieke websitedomeinen met beheerderscontrole op URL.
  • U kunt browsersessies aanpassen door acties in of uit te schakelen, zoals het gebruik van het klembord, het uploaden en downloaden van bestanden, waardoor het exfiltreren van gegevens uit cloud- en webapps wordt voorkomen.
  • Alle browsersessies lopen veilig via de Keeper Connection Manager-omgeving van de klant, niet via de servers van Keeper.
  • U kunt de toegang van leveranciers tot systemen beperken en activiteiten op de voet volgen via sessieregistratie en toetsaanslagregistratie

De externe browserisolatie van Keeper heeft betrekking op verschillende use cases, waaronder het stroomlijnen van het testproces voor ontwikkelaars, het verminderen van bedreigingen van binnenuit en fraude, en het ondersteunen van compliance voor organisaties van elke omvang.

Voor ontwikkelings- en testteams vereenvoudigt de externe browserisolatie het testproces met opgenomen sessies om om problemen en bugs eenvoudig te reproduceren. Door teams de mogelijkheid te bieden om de stappen te zien die nodig zijn om de fout te creëren op een gemakkelijk te controleren methode, kunnen QA-, test- en ontwikkelteams gemakkelijk problemen vinden en oplossen, processen stroomlijnen en ervoor zorgen dat releases klaar zijn voor de eindgebruiker.

Voor organisaties die naleving willen vereenvoudigen en tegelijkertijd bedreigingen van binnenuit en fraude willen verminderen, draagt externe browserisolatie bij aan de registratiemogelijkheden door beheerders de toegang te beperken tot geselecteerde sites met op rollen gebaseerde toegangscontroles, zelfs als dit niet standaard wordt ondersteund door de doelwebsite.

Door de toegang te beperken, kunnen beheerders ervoor zorgen dat alleen geautoriseerde transacties plaatsvinden tijdens externe sessies en dat alle transacties kunnen worden geregistreerd voor een eenvoudige controle tijdens het controleproces op beveiliging en naleving.

Verhoog de beveiliging en naleving met Keeper Connection Manager

Keeper maakt een einde aan de grootschalige strijd om veilige toegang op afstand te bieden met een agentloze en gebruiksvriendelijke aanpak. Met Keeper kunnen organisaties zich beschermen tegen webgebaseerde bedreigingen, de complexiteit van VPN’s en traditionele oplossingen voor externe toegang elimineren en voldoen aan strikte nalevingsvereisten met eenvoudige controle en sessieregistraties.

Keeper Connection Manager is meer dan alleen een vervanging voor VPN’s, het is de nieuwe standaard geworden voor externe toegang en maakt deel uit van het uniforme platform met inbegrip van zero-trust KeeperPAM™.

Zero-trust KeeperPAM is de oplossing voor geprivilegieerd toegangsbeheer (PAM) van Keeper Security die de meest gebruikte functies van verouderde PAM-platforms samenbrengt en organisaties geavanceerde functies biedt om aan hun behoeften te voldoen. Zero-trust KeeperPAM kan binnen enkele minuten snel en eenvoudig worden geïmplementeerd. Beveilig uw inloggegevens en geheimen met toonaangevende externe toegang, allemaal zonder een VPN, verhoogde operationele kosten of frustratie.

Plan een demo vandaag

Ontdek veilige externe browserisolatie met Keeper Connection Manager (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated:

Views: 6263

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.